Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Historia szkoły

Historia szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła w Błędostowie powstała w 1947 roku i była to pełna szkoła 7 – klasowa.
Początkowo mieściła się w prowizorycznym baraku, ponieważ w czasie okupacji Błędostowo doznało znacznego spustoszenia i zniszczeń.
Pierwszym kierownikiem szkoły został p. D. Chamski.
W 7–klasowej szkole oprócz kierownika pracowało 3 nauczycieli: p. T. Rutkowski, p. T. Sokolnicki i p.W. Wójcik.
Przez kolejne lata szkołą kierował p. T. Wiśniewksi. W przeludnionych klasach nauczało 4 nauczycieli: p. M. Gil, p. J. Pniewski, p. W. Gołucka i p. T. Sokolnicki.
W 1958 r. kierownikiem szkoły został p. T. Sokolnicki, który pełnił tę funkcję do 1961 r.
Szkoła borykała się z wieloma problemami. Warunki nauki i pracy były trudne, a oprócz tego dokuczało zimno. Dzieci uczyły się w klasach łączonych, w czterech izbach na dwie zmiany.
W 1961 r. obowiązki kierownika szkoły objął Jerzy Błaszkowski.
Z nowym kierownikiem pracowali w tym okresie nauczyciele: p. M. Błaszkowska, p. M. Gil, p. W. Gołucka, p. J. Żbikowska.
Sukcesywnie każdego roku, dzięki staraniom i determinacji kierownika budynek szkolny poddawany był remontom.
W roku 1964 po kilkuletnich staraniach przystąpiono do budowy nowej szkoły.
W styczniu 1966 r., w rocznicę 1000 – lecia państwa polskiego budynek oddano do użytku szkolnego.
Jednopiętrowy, przestrzenny, nowoczesny, wyposażony w kanalizację i centralne ogrzewanie był prawdziwym powodem do dumy i zadowolenia dla mieszkańców Błędostowa i okolicznych wiosek.
Dodatkowym atutem obiektu była sala gimnastyczna.
Oprócz obiektu szkolnego oddano do użytku także nowy budynek mieszkalny dla nauczycieli, który swoim wyglądem przyciągał do pracy nowych pracowników z powiatu. Grono pedagogiczne powiększyło się o 3 nauczycieli. Byli to p. K. Najder, p. J. Żurawiński, p. W. Pniewska.
Nauczyciele zaczęli gromadzić sprzęt szkolny i pomoce naukowe co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia klasopracowni.
Najlepiej urządzona była pracownia do nauczania początkowego, języka rosyjskiego, geografii oraz historii.
Powstała też Izba Pamięci Narodowej, w tworzenie której aktywnie włączyła się lokalna społeczność. Została w niej wyeksponowana postać żołnierza I korpusu walczącego we Włoszech – p. T. Cieślaka ze wsi Smogorzewo.
W konkursie Powiatowym na najlepszą Izbę Pamięci zajęła II miejsce i została nagrodzona obrazem i dyplomem.
Bogactwo eksponatów w Izbie Pamięci przybliżało dzieciom realia życia ojców i dziadków.
Z dniem 1 września 1974 roku, zgodnie z ustawą z dn. 15.VII.1971 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, Szkoła Podstawowa w Błędostowie otrzymała status zbiorczej. Do szkoły przyjęto dzieci ze szkoły w Glinicach i Krzyczkach, w których to szkołach poziom organizacyjny uległ obniżeniu.
Szkoła liczyła 138 uczniów, których nauczało 9 nauczycieli. Poza zmianami organizacyjnymi nastąpiły również zmiany kadrowe. Funkcję dyrektora szkoły objęła Marianna Błaszkowska.
Szkoła odczuwała korzystne skutki reformy oświaty,
Nauczyciele doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w ramach kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli NURT.
W latach 1975-1982 oprócz zajęć lekcyjnych propagowana była praca organizacji uczniowskich i kółek zainteresowań.
W tym okresie funkcjonowały organizacje młodzieżowe takie jak: Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, Spółdzielnia Uczniowska, Związek Harcerstwa Polskiego.
Poprzez działalność organizacji kształtowano osobowość ucznia. Szkoła była centrum kulturalnym, ponieważ tu organizowano wiece, spotkania z kandydatami na posłów do Sejmu, kursy szkoleniowe, kursy kroju i szycia.
Wszystkim imprezom towarzyszyły występy artystyczne młodzieży szkolnej.
W latach 1989-1990 szkołą kierował p. K. Estkowski, a następnie do 31 sierpnia 1996r. p. S. Kozłowska.
Od września 1996 r. funkcję dyrektora szkoły pełni p. H. Smogorzewska.
W związku z reformą oświaty, od roku szkolnego 1999/2000 w Błędostowie funkcjonuje 6 – letnia Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym.
Dla „Ocalenia od zapomnienia” spisanych zostało 6 kronik ukazujących historię i funkcjonowanie szkoły w Błędostowie.

 

 
Źródło: Kronika Szkolna

Artykuły

Procedura nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie

15 maja 2017

Podstawy prawne nadania szkole imienia:

1) § 1 ust 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

2) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym - Art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2, pkt 15 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tekst jednolity).

Cel procedury, zasady:

1.Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie

2. Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej o: Procedura nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie

Życiorys ks.kan.Jana Sieka

16 maja 2017

7 listopada 1921 rok  -  narodziny ks. Jana.

1935 rok – Ks. Siek rozpoczyna naukę w gimnazjum.

1946 rok   wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

1951 rok – przenosi się do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

1951 rok – Ks. Jan otrzymuje święcenia kapłańskie.

1958 rok – zostaje mianowany wikariuszem  parafii Winnica  z obowiązkiem obsługi kościoła w Smogorzewie.

1979 rok – odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.

31 stycznia 1995 roku -  śmierć ks. kan. Jana Sieka. 

26 maja 2017 roku -  ks. Jan zostaje patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie

Czytaj więcej o: Życiorys ks.kan.Jana Sieka
Przejdź do - Uchwała nadania imienia

Uchwała nadania imienia

6 czerwca 2017
Przejdź do - Dekret nadania imienia

Dekret nadania imienia

6 czerwca 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-29
Data publikacji:2017-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5039